2bmatched,
werving & selectie met een match
2bmatched geeft zuurstof aan jouw toekomst. Herontdek jezelf en laat je inspireren door ons expertise in het zoeken van de juiste match!
Search here:
 

Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van opdrachtnemer en haar productgroepen, welke entiteiten hierna in deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder opdrachtuitvoerder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

1.3 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en opdrachtuitvoerder worden beheerst door Nederlands recht.

1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 In het geval van op –en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde een email sturen naar info@2bmatched.nl.

2. Aanbieding & Offerte

2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.

2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en eventuele wijzigingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar (via mail) te beoordelen bevestiging van opdrachtgever.

2.3 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

2.4 De arbeidsovereenkomst kan door de opdrachtgever alsook door de opdrachtuitvoerder worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtnemer draagt hierdoor nimmer enige werkgeversaansprakelijkheid jegens de werknemer, noch enige aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoerder, voor zover het betreft de feitelijke wijze van uitvoeren van de opdracht onder leiding en toezicht van opdrachtgever.

3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht daarvan in het bedrijf, extern of op het werkterrein van opdrachtgever.

Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever de opdrachtuitvoerder, kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3.3 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

3.4 Opdrachtnemer heeft het recht om haar opdrachtuitvoerders gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

4. Meer- & minderwerk

4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

5. Tarieven

5.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette opdrachtuitvoerder te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de opdrachtuitvoerder  is ingezet voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.

5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.

5.3 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:

  • werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%
  • werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
  • zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%

5.4 Reiskosten voor woon/werk verkeer worden vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding (wij hanteren altijd de vergoeding van de opdrachtgever).

De kosten van zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor zakelijke kilometers bedragen even veel als de reiskosten voor woon/werk verkeer tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.5 Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of mondelinge overeenkomst- voorgestelde opdrachtuitvoerder, wordt een bemiddeling fee gehanteerd. Deze bemiddeling fee wordt berekend op basis van marktconform tarieven gebaseerd op het jaarsalaris inclusief alle emolumenten en exclusief BTW. Te weten 25% fee voor Directieleden, Managers, Coördinatoren & Teamleiders. Voor alle overige uitvoerende functies bedraagt onze fee 22,5%.

Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

5.6 Overname (rechtsreeks in dienst bij de opdrachtgever) van een inhuurkracht geschied in onderling overleg na een minimale inhuurperiode van 1 jaar berekend op basis van 2079 gewerkte uren en een afkoopsom van 10% van het jaarsalaris inclusief alle emolumenten excl. btw. Als een inhuurkracht langer dan deze periode ingehuurd is, dan vervalt de overname fee.

6. Opdrachtuitvoerders

6.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer voorgestelde of ingezette opdrachtuitvoerders in dienst te nemen buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de opdrachtuitvoerder was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de opdrachtuitvoerders die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de opdrachtuitvoerder zou worden ingezet.

6.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.1 staat een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 8.000.00 per overtreding en € 2000.00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om geleden schade te vorderen.

6.3 Mocht opdrachtgever, tijdens de inhuurperiode de opdrachtuitvoerder, rechtstreeks in dienst willen nemen, dan zal er een afkoopsom gefactureerd worden ter hoogte van de omzetderving van de opdrachtnemer.

7. Facturering, betaling & reclames

7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van maandelijkse facturering.

7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die opdrachtnemer normaal in rekening brengt aan opdrachtgever.

Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

7.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 125,00.

7.5 Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.

7.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.

7.7 Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

8. Overmacht & wanprestatie

8.1 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.

8.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen, welke door de door opdrachtnemer ingezette opdrachtuitvoerders worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden. Onder schade en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade.

9.2 Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die opdrachtuitvoerders van opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden zoals bedoeld in artikel 9.1 en 9.2

9.4 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan opdrachtnemer.

9.5 2bmatched BV is bij werving & selectie opdrachten slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen opdrachtgever en medewerker. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht of functie inhoud.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen.

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd.

12. Inwerkingtreding

12.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2022 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.