2bmatched,
werving & selectie met een match
2bmatched geeft zuurstof aan jouw toekomst. Herontdek jezelf en laat je inspireren door ons expertise in het zoeken van de juiste match!
Search here:
 

Voorwaarden Privacy Statement

Home > Voorwaarden Privacy Statement

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van 2bmatched BV. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. 2bmatched BV kan persoonsgegevens over u verwerken, verstrekken na akkoord van u, doordat u gebruikt maakt van de diensten van ons, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae
 • (Wens)functie
 • Maximale reisafstand
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Salarisindicatie
 • Kopie van het identiteitsdocument
 • Overige persoonsgegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties,  getuigschriften en overige informatie die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

2bmatched verwerkt na akkoord de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Naam contactpersoon
 • Functie contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Gebruik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor de uitvoering van de diensten van 2bmatched, zoals uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie en outplacement. Dit houdt in dat wanneer u een van onze medewerkers benadert of door hen benadert of begeleid wordt, solliciteert op een vacature, zich aanmeldt voor het outplacementtraject of u aanmeldt op de wervingswebsite van 2bmatched, wij de door u verstrekte persoonsgegevens opnemen in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures, u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving of de diensten die 2bmatched levert of u informatie verstrekken over de (gewijzigde) dienstverlening van 2bmatched. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, het verzenden van de nieuwsbrief en andere promotieacties die voor u interessant kunnen zijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden is uw expliciete toestemming. De kopie van het identiteitsdocument wordt gebruikt om u te identificeren, welke noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u 2bmatched BV toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Gebruik persoonsgegevens zakelijke relaties

De persoonsgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee 2bmatched een zakelijke relatie onderhoud gebruiken wij enkel voor de uitvoering van de diensten van 2bmatched, zoals uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie en outplacement. Dit houdt in dat wanneer u een van onze medewerkers benadert of door hen benadert wordt, aan ons opdracht geeft voor de werving van een vacature of outplacementtraject, wij de door u verstrekte persoonsgegevens opnemen in onze klantendatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze klantendatabase te beheren en contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u aanbiedingen doen voor en/of verstrekken van informatie over de (gewijzigde) dienstverlening van 2bmatched, de zakelijke relatie te onderhouden of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving of de diensten die 2bmatched levert.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld dienstverleningsovereenkomst en opdrachtovereenkomst) en gerechtvaardigd (bedrijfs)belang (bijvoorbeeld om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen). U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op ieder gewenst moment te verwijderen. De wijziging heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de wijziging. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen bezwaar maken’. Bent u nog geen of een nieuwe zakelijke relatie van 2bmatched dan vragen wij voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor online direct marketing activiteiten uw expliciete toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

2bmatched neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Bewaartermijn

2bmatched bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de gezamenlijke doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact met u door ons bewaard.

2bmatched bewaart de persoonsgegevens van zakelijke relaties niet langer dan strikt noodzakelijk is om de gezamenlijke doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die 2bmatched heeft (zoals inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde. Overige (contact)gegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact met u door ons bewaard. Van de hier genoemde termijnen kan door 2bmatched worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

Gegevens delen met anderen

2bmatched kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de opdrachtgever aan wie u ter beschikking wordt gesteld, leveranciers (waaronder gegevensverwerkers), overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin 2bmatched hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. 2bmatched kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstelling van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten of sollicitanten, zakenpartners, leveranciers, gegevensverwerkers en in alle overige gevallen waarin 2bmatched hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

2bmatched verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bezwaar maken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2bmatched.nl  2bmatched zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, commerciële aanbiedingen, nieuwsbrief, andere promotieacties en overige activiteiten kunt u zich tot ons wenden via info@2bmatched.nl

Beveiligen

2bmatched neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 2bmatched, www.2bmatched.nl is professioneel gehost om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door 2bmatched verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 2bmatched via info@2bmatched.nl

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via info@2bmatched.nl